guetzli

guetzli

TLDR

Compress a JPEG image

>_ guetzli [input.jpg] [output.jpg]
copy

Create compressed JPEG image from PNG image

>_ guetzli [input.png] [output.jpg]
copy

Compress a JPEG image with desired visual quality (84-100)

>_ guetzli --quality [quality_value] [input.jpg] [output.jpg]
copy

Copied to clipboard
free 100$ digital ocean credit